Annons

UTBILDNING: Psykisk ohälsa hos äldre

-annons- Målgrupp: Denna utbildning vänder sig till all personal inom äldreomsorgen
Innehåll: Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer

 • Vanliga diagnoser och symptom – förvirring, ångest, depression
 • Psykiska sjukdomars utveckling
 • Förändringar i livssituation och sviktande hälsa som orsak till psykisk ohälsa
 • Biverkningar som påminner om psykisk ohälsa
 • Bemötande och förhållningssätt vid olika former av psykisk ohälsa
 • Om konflikter som uppstår i mötet med psykiskt förvirrade personer och hur dessa hanteras
 • Förebyggande insatser

Läs mer på Kompetensutvecklingsinstitutets hemsida>>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "UTBILDNING: Psykisk ohälsa hos äldre"

 1. Varmt välkommen till Äldre & Psykisk Ohälsa Mässan den 10-11 Maj 2011 på City Conference Centre Folkets Hus i Stockholm!

  Vården av psykisk sjuka äldre blir allt sämre! En rapport från svensk förening för äldrepsykiatri visar att psykoterapi för äldre är näst intill obefintlig och att många helt blir utan specialisthjälp.Trots att psykisk ohälsa bland äldre blir allt vanligare uppmärksammas inte denna grupp tillräckligt!
  Platsminskningarna på sjukhus och i det särskilda boendet får stora konsekvenser såsom ökat tryck på primärvård, socialtjänst,hemtjänst och anhöriga. Socialstyrelsen slår nu larm om att hjälpen till äldre med psykisk ohälsa måste bli bättre! Under dessa två spännande dagar kan du lyssna till framgångsfaktorer för samverkan, behandling och bemötande och få verklighetsanpassade tips och praktiska metoder för en kvalitativ vård.

  Vi välkomnar dig och dina kollegor till 2011 års viktigaste mötesplats för alla som arbetar med och för Äldre och Psykisk Ohälsa – Se hela människan hela livet!
  Programmet utformas i samråd med Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, PRO samt NSPH för att säkerställa såväl kvalitet som aktualitet i alla led.
  Under konferensen utlovas såväl fördjupningar, högaktuell fakta från forskningsfronten samt beskrivning av och exempel på fungerande metoder från hela Sverige.
  Vi vill att du skall få med dig handfasta och användbara verktyg samt inspirerande och givande tips som du kan ta med dig i ditt dagliga arbete!

  Väl mött den 10-11 Maj där vi tillsammans belyser, utbyter erfarenheter och tar del av de senaste forskningsresultaten inom äldre och psykisk ohälsa!
  Tillsammans kan vi hjälpas åt att bli bättre på att arbeta preventivt och långsiktigt och därmed bidra till en bättre psykisk hälsa för Sveriges äldre!

  Ett axplock från programmet:

  Plenumföreläsaning – Att få elchocker och ligga i bälte.
  Under hela mitt liv har jag haft bipolär sjukdom, mest manier. Jag har fått massor med psykosmedicin, elchocker och legat i bälte. Inte mindre än 12 gånger har jag lagts in på psykiatriska kliniker eller mentalsjukhus. Som kroniker kom jag till slut fram till hur jag på ett tidigt stadium kunde stoppa sjukdomen eller i alla fall lindra den.
  Föreläsare: Arvid Lagercrantz, journalist och författare till boken – Mitt galna liv

  Äldres psykiska ohälsa – ett eftersatt område?
  Det finns kunskap och alla är eniga om behovet att uppmärksamma äldres psykiska ohälsa. Varför är det då ett eftersatt område? Ja – en förklaring är att våra föreställningar om ”äldre” och om psykisk sjukdom ställer till det. Vi är inte så rationella som vi tror. Mormor super inte och har aldrig sex – eller hur är det?
  Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto, Fil.Mag i Vårdpedagogik, Utbildningskoordinator.

  ADHD på äldre dar – att åldras med funktionsnedsättning
  Är det värt att bry sig om adhd hos äldre? Vad vet vi om förekomsten av adhd hos de äldre? Äldrepsykiatrin generellt och existensen av AD/HD både i ett livsloppsperspektiv och hos äldre i synnerhet bör tas på större allvar än vad vi gör idag. Om vi inte gör det finns det en stor risk att dessa äldre personers problematik inte förstås på rätt sätt, de får fel diagnos och därmed också går miste om den behandling och de stödinsatser de behöver! Föreläsningen belyser forskningsläget samt mina kliniska erfarenheter inom området.
  Föreläsare: Taina Guldberg-Kjär, Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi. Minnesmottagningen, Hässleholms sjukhusorganisation, Region Skåne. Doktorand. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

  Förebyggande arbete- fånga upp äldre med risk för depression tidigt
  Depression hos äldre; förekomst, diagnos och prognos. Riskfaktorer och symtom. Hur ska vi hitta patienterna? Resultat från egen studie. Konsultationens betydelse. Patientfall. Förebyggande insatser. Kvalitetsaspekter på behandling i Primärvården; Nationella riktlinjer. Samverkan.
  Föreläsare: Maria Magnil Molinder, Allmänläkare och doktorand

  High mortality in mental disorders: Causes of death and life
  There are several reports of excess mortality among patients with metal disorders compared to the general population. In Denmark, Sweden and Finland there are unique possibilities to investigate mortality figures among patients with mental disoders due to the national longitudinal registers. We wanted to investigate the excess mortality in diffrent diagnostic groups due to suicide and other external causes of death and due to specific patients who at least once in the period 1 January 2000 to 31 December 2006 were admitted due to a psychiatric disorder until death, emigration or end of observation periode. Life expectancy and standardised cause-specific mortality rates were calculated for each of the diagnostic groups in each of the three countries. We found an alarming excess in overall mortality, and causes specific mortality and a diffrence in life expectancy of approximately 20 years compared to general population.
  Föreläsare: Merete Nordentoft, Professor

  Bryt tystnaden! Om våld mot äldre kvinnor.
  Alla som arbetar med människor möter våldsutsatta kvinnor, antingen man är medveten om det eller inte. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem. Våldet riktas mot kvinnor i alla åldrar och samhällsgrupper och utgör ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och välbefinnande. I Socialstyrelsens tillsyn (2009) av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor framkommer att det finns stora brister i arbetet med vissa grupper av kvinnor. Bland annat äldre kvinnor får inte det stöd de har rätt till, trots att våldsutsattheten är stor. Våld mot äldre kvinnor sker, liksom det mesta våldet mot kvinnor, framför allt i nära relationer, men kan även utövas av personal och andra som finns där för stöd och service. Det kan innebära fysiskt eller sexuellt våld men också verbala kränkningar och försummelse. Våldet orsakar såväl psykisk som fysisk ohälsa. Hur kan vi bättre se, ställa frågor och arbeta med våldet?
  Föreläsare: Josefin Grände, Utbildare, författare och handledare med fokus på kvinnofridsfrågor

  Mötet med äldre patienter i ett akut förvirringstillstånd – att mötas ett ögonblick i sänder
  Ungefär var tionde patient som vårdas på akutsjukhus insjuknar i akut förvirringstillstånd. Mötet med patienter i ett akut förvirringstillständ är ofta komplext och upplevs utsatt och arbetsamt av så väl professionella vårdare, närstående som patienter. I mötet finns ömsesidiga upplevelser av bris på förståelse, tillit och osäkerhet, men samtidigt finns en ömsesidig önskan om att nå fram till och förstå den andre. Mötet ändrar ofta och snabbt karaktär och sker likt ett ögonblick i sänder.
  Föreläsare: Ewa Stenwall, Leg. Onkologisjuksköterska, Med Dr., Universitetsadjunkt

  Ingen av oss vill ”hamna mellan stolarna” på ålderns höst!
  Kan flera organisationer arbeta tillsammans på bästa sätt med klienten i fokus??
  Ta del av våra erfarenheter om lyckade arbetsmetoder ”mellan stolarna” – mellan psykiatrin och kommunen.
  Föreläsare:Evva Espalani, äldrepsykiatrisamordnare, äldrepsykiatriteamet, psykiatri södra sthlm, Paula Laukkonen, boendestödjare, äldrepsykiatriska stödteamet inom socialpsykiatrin, Farsta stadsdelsförvaltning, Birgitta Livgård-Andersson, anhörigkonsulent, äldreomsorgen, Farsta stadsdelsförvaltning.

  Passa på att anmäla dig och dina kollegor innan den sista februari då gäller gå 5 betala för 4!
  Deltagar avgift: 2495:-/2 dagar ex. moms inkl. för – eftermiddagskaffe och lunch
  1495:-/1 dag ex. moms inkl. för – eftermiddagskaffe och lunch

  Programmet uppdateras fortlöpande på hemsidan http://www.aldreochpsykiakohalsa.se

  Samtliga utställare presenteras på
  http://www.aldreochpsykiskohalsa.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.