Annons

Läs mer om böcker om verksamhetsutveckling

Att åldras i främmande land

Allt fler äldre invandrare vårdas inom den kommunala omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas. Att åldras i…


Annons

Trygg äldreomsorg

Trygg äldreomsorg – om respektfulla möten i det dagliga arbetet I boken har Staffan Bengtsson samlat tankar och erfarenheter kring bemötande, etik, moral och kommunikation för en tryggare äldreomsorg. Han menar att omsorgen och respekten…



Kontaktmannaskap i äldreomsorgen

Vilket ansvar kan man ha som kontaktman och hur överensstämmer befogenheterna med ansvaret och uppdraget? Den här boken ger råd och vägledning om hur uppdraget kan utformas. Den ger arbetslagen inom hemtjänst och äldreboende kunskap…


Dokumentera mera

Dokumentera mera handlar om hur hjälp- och stödinsatser inom kommunernas vård- och omsorgsverksamhet ska dokumenteras i journaler m.m. I boken tar författarna upp frågor kring den sociala dokumentationen, dess regelverk och tillämpning på fältet.


Aktiv arbetsplatsträff

Begreppet arbetsmiljö får ofta en passiv underton. Arbetsmiljön upplevs som ett konstant tillstånd, omöjligt att förändra. Denna boken är rena vitaminkicken för de flesta arbetsplatser. Detta tack vare hennes positiva och handlingsinriktade attityd. Det är bara…





Ny bok om vanvård av dementa

Det förekommer att demenssjuka blir utsatta för övergrepp och kränkande behandling av den personal som ska vårda och sköta om dem. En nyutkommen bok handlar om övergreppen och om hur man kan förebygga dem. Boken…


Social dokumentation

I den här boken utvecklar författarna till Dokumentera mera sina idéer om social dokumentation i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Här redogör man på ett enkelt sätt för Socialstyrelsens styrdokument på området och visar hur…



Vanvård eller vård av gammal vana

Var inte rädd för media! När alla anställda vet hur man ska bemöta och vårda boende i äldreomsorgen kommer de äldre aldrig att råka ut för vanvård. Författarna tar utgångspunkt i en lång rad verkliga…



Utmärkt äldreomsorg

Det är många som köper den här boken – Utmärkt äldreomsorg. På lunchrasten ska jag dricka kaffe och själv börja läsa den. Har du själv läst boken får du gärna berätta vad du tycker. //…


Demenssköterska och författare

Tillsammans med kollegan Ola Polmé har demenssköterskan Marie Hultén i Mora skrivit boken ”Vanvård eller vård av gammal vana”. Ett verk i ett angeläget ärende. Hennes medförfattare har tidigare gett ut ett par böcker om…



Ny bok för dig som vill förändra äldreomsorgen

Praktisk professionell planering vänder sig till enhetschefer, sjuksköterskor och personal som vill ha en utvecklande och lärande verksamhet inom omvårdnad, speciellt demensomvårdnad och omsorg. Boken är ett hjälpmedel för chefer som vill förändra. Genom att…