Annons

Hanna Falk, sjuksköterska på Tre Stiftelser – Filosofie doktor i vårdvetenskap

Hanna är tillbaka på Tre Stiftelser som forskningsutvecklare efter 6 år vid Göteborgs universitet, nu med en Filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap. Hanna är bland de yngsta i Sverige att disputera inom området, och har valt att fokusera på de allra äldsta.

I Sverige är cirka 1,6 miljoner personer 65 år eller äldre. Om 50 år beräknas andelen äldre ha ökat till 2,7 miljoner. De flesta äldre har en god hälsa långt upp i åren. Med hjälp av bostadsanpassning, hemsjukvård och hemtjänst klarar de flesta att bo kvar hemma trots funktionsnedsättningar . I takt med stigande ålder ökar hjälpbehoven. När den äldre personens behov överstiger den vård och omsorg som kan erbjudas i hemmet, så beviljas den äldre personen så kallat särskilt boende. I dagsläget lever ca 95 000 äldre personer permanent i olika former av särskilda boende, och närmare 70 % av dessa har en demenssjukdom.

Boendestandarden i Sverige är hög jämfört med många andra länder. I början av 90- talet formulerades de första riktlinjerna i Sverige som betonade vikten av småskalighet och hemlika miljöer för äldre. Särskilda boenden skulle byggas enligt principen att efterlikna de äldre hem, vilket antogs påverka personalens sätt att betrakta den äldre personen som en unik individ med rätt till självbestämmande och kontroll. Trots att det snart har gått 20 år sedan de första riktlinjerna togs i bruk, så fastslog äldreboendedelegationen i sitt slutbetänkande 2008 att särskilda boende för äldre inte klarar av att erbjuda en omgivning, fysiskt och socialt, som respekterar vårdtagarens integritet, autonomi, säkerhet, vilja till kontroll och eget revir.

Det övergripande syftet i Hannas avhandling var att söka en ökad förståelse för hur förändringar i miljön påverkar vårdatmosfären, den äldre personens livskvalitet och välbefinnande. Genom att bland annat studera effekterna av renoveringar och tvångsomflyttningar kan Hanna påvisar att enbart fysiska miljöförändringar inte påverkar livskvalitet och välbefinnande i positiv bemärkelse och att de olägenheter som renoveringar medför kan påverka äldre personer negativt, framförallt de med demenssjukdom, vilket måste beaktas till exempel med ökad personaltäthet. Resultaten visar även att tvångsomflyttningar har negativa konsekvenser, framförallt för de utan demenssjukdom. En möjlig tolkning av resultaten är att de utan demens mer självständigt kunde undvika renoveringen i de gemensamma utrymmena genom att dra sig tillbaka till sina rum som i det här fallet inte omfattades av renoveringen, medan de med demenssjukdom i större utsträckning var beroende av personalen vilket betydde att de var tvungna att vistas i de utrymmen som renoverades. Det vill säga att de utan demens lyckades bevara hemmet och den privata sfären intakt. En annan möjlig tolkning av resultaten är att de utan demenssjukdom har en starkare platsförankring vilket gör dem mer sårbara vid tvångsomflyttningar som därigenom upplevs som en större förlust av hemkänsla och kontroll

I den fjärde och sista delstudien påvisar Hanna att platsförankring är en förutsättning för hemkänsla, vilket kan skapas i särskilda boende i relation till platsen och rummet, antingen i eller utanför det särskilda boendet, t.ex. vid minnet av ett tidigare hem. Individuella och delade innebörder, attityder och uppfattningar kan antingen hindra eller stötta skapandet av platsförankring och en känsla av att vara hemma. Centralt för att lyckas är rätten till självbestämmande, kontroll och att bli bekräftad och mött med värdighet i mötet med vårdpersonalen. Själva anknytningen till det särskilda boendet är avgörande för att den ska kännas som hemma, men renoveringar som ska hjälpa till att skapa en mer hemlik och stödjande miljö har mindre betydelse för hur äldre personer upplever atmosfären. Flytt och renoveringar, och problemen som de medför, kan påverka äldre människors livskvalitet och välbefinnande negativt

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Hanna Falk, sjuksköterska på Tre Stiftelser – Filosofie doktor i vårdvetenskap"

  1. Åsa Niklasson | 6 juli, 2010 kl. 08:20 | Svara

    Vad lycklig jag blir när jag ser att våra unga förmågor väljer att satsa på de äldre! Sjuksköterskor måste bli mer intresserade av den kommunala äldrevården!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.