Annons

Akut behov av chefer inom äldreomsorgen

Under de närmaste åren kommer omkring 2.000 nya chefer att behöva rekryteras till äldreomsorgen.

Ett närvarande ledarskap förutsätter ett hanterbart antal underställda. Motsatsen blir ett ledarskap på distans med frustration för alla inblandade. Risken för personalomsättning ökar bland såväl chefer som omsorgspersonal. De yttersta förlorarna är de hundratusentals äldre och deras anhöriga som dagligen är beroende av äldreomsorgen.

Vision har länge uppmärksammat effekterna av att enhetschefer inom äldreomsorgen har en hög arbetsbelastning. Ett mått på kvalitet är antalet underställda som varje chef har ansvar för. Det är till exempel avgörande för möjligheterna att hinna ge medarbetare återkoppling på utfört arbete. Att positivt uppmärksamma mål som uppnås, men också att kunna reagera snabbt när något oplanerat inträffar.

Inför arbetet med Öppna jämförelser, äldreomsorg år 2013, gjorde Socialstyrelsen ett försök att samla in uppgifter om antalet unika medarbetare per chef. I slutänden valde myndigheten att inte redovisa resultatet eftersom de blev föremål för många tolkningsfrågor. Visions har inte kunnat hitta några andra samlade uppgifter som beskriver chefernas arbetssituation på motsvarande sätt.

Det närmaste som står till buds är en rapport som Socialstyrelsen gjorde år 2011 (Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg). Enligt myndigheten har knappt tio procent av enhetscheferna 70 eller fler anställda. Det motsvarar knappt 500 enhetschefer. Nästan 1000 enhetschefer (närmare 20 %) har personalgrupper med mellan 50 – 69 anställda.

Socialstyrelsen skriver i ovan nämnda rapport att ”Försök har gjorts att beräkna hur stort antal underställda en enhetschef kan ha för att kunna utföra alla uppgifter som ingår i chefskapet. Resultatet visar att redan när antalet underställda når upp till 30 räcker inte enhetschefens tillgängliga årsarbetstid till om alla uppgifter ska utföras”.

Vision är pådrivande för ett riktvärde på 25 underställda för chefer. Siffran baseras på våra medlemmars erfarenheter om vad som är rimligt för att kunna göra ett bra jobb. Mot bakgrund av Socialstyrelsens resonemang innebär det att 1500 enhetschefer behöva halvera antalet underställda för att verksamhetens kvalitet inte ska påverkas negativt. Med andra ord behöver lika många – 1500 – ytterligare enhetschefer rekryteras omgående. Till det kan läggas att ca 500 chefer idag är över 61 år och kommer att gå i pension de närmaste åren.

Det bör nämnas att bestämda tal inte ger hela sanningen kring en chefs arbetssituation. Verksamhetens geografiska spridning och organisation påverkar också. Men ett står klart. De producenter av äldreomsorg som inte redan har inlett rekryteringen eller ens planeringen av sina framtida chefer riskerar att hjälplöst att hamna på efterkälken.

Kristina Folkesson
Socialpolitisk strateg
Vision

 

Kristina Folkesson, Socialpolitisk strateg, Vision

 

Bli den första att lämna en kommenter på "Akut behov av chefer inom äldreomsorgen"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.